Robert Lipiec
tel.(0-48)663-51-49w39
e-mail bip@mogielnica.pl
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2004-01-22 11:12:22 | Data modyfikacji: 2015-04-14 12:35:16.

Gmina Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2010-11-05 11:50:50 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:29:11.

„Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Kwota dotacji z umowy: 22 012 527,27 zł         Termin realizacji: 01.01.2007r. – 30.11.2013r.

Projekt pt. „Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Umowa nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów została podpisana w dniu 20.10.2010r.

Realizacja projektu zakłada:
- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Mogielnica,
- rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mogielnica,
- budowę sieci wodociągowej Wężowiec - Wólka Gostomska,
- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mogielnica – Kozietuły Nowe.

Cel główny Projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego
Cel szczegółowy: Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom; Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka RPO WM.
Zostały również określone następujące cele szczegółowe projektu:
• budowa sieci wodociągowej,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
• przebudowa 1 oczyszczalni ścieków,
• zmodernizowanie 1 stacji uzdatniania wody,
• zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 2 000,00 m3 na dobę,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 662 osoby,
• wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej o 177 osób.

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji długofalowych zamierzeń gminy:
• obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Miasta i Gminy Mogielnica,
• przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich,
• rozwój Miasta i Gminy Mogielnica,
• zapobieganie występowaniu okresowych przerw w dostawach wody,
• poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców gminy,
• zmniejszenie kosztów przeznaczanych przez gminę na opiekę zdrowotną,
• zmniejszenie kosztów usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego z powodu niekontrolowanego zrzutu ścieków,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,
• wzrost atrakcyjności budowlanej i inwestycyjnej terenów Miasta i Gminy Mogielnica,
• waloryzacja gruntów, spowodowana wzrostem atrakcyjności terenu, wyrażająca się podwyższeniem ich ceny,
• poprawa wizerunku Miasta i Gminy Mogielnica

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej uznany jest w regionalnych i lokalnych dokumentach za jedną z głównych barier rozwojowych. Zapewnienie na obszarze gminy Mogielnica odpowiedniej infrastruktury technicznej, przyniesie efekt w postaci zwiększenia atrakcyjności tych obszarów jako mieszkalnych, produkcyjnych i rekreacyjnych oraz stworzy warunki dla wzrostu liczby mieszkańców.
Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do polepszenia warunków socjalnobytowych mieszkańców oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego, co
w efekcie doprowadzi do wzrostu atrakcyjności mieszkaniowej obszaru. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej warunkuje zniesienie części barier rozwoju gospodarczego obszarów gminy i aktywizację gospodarczą.
Rozbudowa SUW ma na celu zwiększenie wydajności urządzeń do poboru i uzdatniania wody, by móc zapewnić wodę do celów spożywczych o jakości zgodnej z obowiązującymi aktualnie normami i rozporządzeniami.
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków umożliwi likwidację przydomowych zbiorników, a także ograniczy ilość niekontrolowanych zrzutów ścieków do środowiska, natomiast projektowane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawnią funkcjonowanie zmodernizowanych obiektów oraz zapewnią mieszkańcom polepszenie warunków socjalno - bytowych.


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-147/08-00 o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 20 października 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Mogielnica. Zakończenie projektu zaplanowano na 2014 r.

 GALERIA STACJA UZDATNIANIA WODYGALERIA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe

Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:39:00 | Data modyfikacji: 2017-09-25 13:18:06.

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Bogdan Sawicki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jakubczak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Irena Bogdan

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Adam Jagieliński

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Marek Szczepański

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jan Dudek

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Jarosław Zawalich

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Edward Kieszek

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok Jan Marciniak

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Piotr Radecki

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Wiesław Wilewski

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Beata Haśkie

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Krzysztof Kurp

Oświadczenie majatkowe za 2017 rok Anna Wiśniewska

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-07 14:40:36 | Data modyfikacji: 2018-11-22 14:20:53.
 Informacja o planowanym przedsięwzęciu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2004-07-15 14:52:47 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:27:23.
 deklaracja

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-05-21 11:13:38.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Mogielnica

MOGIELNICA studium cz1-uwarunkowania

MOGIELNICA studium cz2-kierunki zagosp

MOGIELNICA studium zal A1

MOGIELNICA studium zal A2

MOGIELNICA studium zal A3

MOGIELNICA studium zal A4

MOGIELNICA studium zal A5

MOGIELNICA studium zal A6

MOGIELNICA studium zal B1

MOGIELNICA studium zal B2

MOGIELNICA studium zal B3

MOGIELNICA studium zal B4

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:04:56 | Data modyfikacji: 2018-02-13 12:28:14.
Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:04:56
Data modyfikacji: 2018-02-13 12:28:14
Autor: Jarosław Górnik
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński